Adatkezelési tájékoztató

A Stoking Trade Kft. tájékoztatja a www.talizmánkert.hu oldalra (továbbiakban: Honlap) látogatókat (továbbiakban: Érdeklődő) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR ) alapszik.

1. Adatkezelő
Az adatkezelő a Stoking Trade Kft. (székhely: 3355 Kápolna, Szabadság tér 2, cégjegyzékszáma: 10-09-021125 email: stokingtrade@stokingtrade.hu, tel: +36/36-596032, továbbiakban az adatkezelő megnevezése: Stoking Trade Kft.

2. Adatfeldolgozók
Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek a Stoking Trade Kft. vel írásban megkötött szerződés alapján a Stoking Trade Kft. nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. A Stoking Trade Kft. az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Adatfeldolgozók:
Józsa Krisztián egyéni vállalkozó székhelye: 3300 Eger Fasikola utca 8
GIGANET Internet Szolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1.
FM marketing Kft. székhelye: 1135 Budapest, Lehel u. 24/C, cégjegyzék száma: 01-09-283034 

3. A kezelt adatok köre

3.1. Ajánlatkérők esetében kezelt személyes adatok köre:
név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, az ajánlat kérő által küldött üzenet, keresett ingatlan mérete és paraméterei.
3.2. Ajánlatkérővel történő kapcsolatfelvételt követően kezelhető további személyes adatok köre:
életkor, a vásárlás célja, mik a legfontosabb szempontok a lakás választásnál, keresett ingatlan egység paraméterei (méret, szobaszám stb), hogyan került kapcsolatba a Stoking Trade Kft. projectjével, vásárlásra szánt önerő összege, tervezett hitel összege
A Stoking Trade Kft. tájékoztatja az Érdeklődőt, hogy az értékesítéshez kapcsolódó, az Érdeklődővel történt eseményeket (mint a telefonos egyeztetést, sikertelen hívást, ajánlat kiküldésének tényét, személyes egyeztetés tényét stb. valamint a projekttel kapcsolatos egyéb visszajelzést stb,) a Stoking Trade Kft. az ügyfél igények optimális kiszolgálása céljából valamint az értékesítési tevékenység hatékonyságának növelése érdekében rögzíti.
Amennyiben az Érdeklődő a Honlapon az „Ajánlatkérés” vagy az „Érdeklődő vagyok” lehetőségével él, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 3.1. pontban és a 3.2 pontban megadott adatait, valamint a későbbiekben az Értékesítőnkkel történő személyes kapcsolatfelvételt követően a 3.1 és 3.2. pontban rögzített adatkörben tartozó – általa önkéntesen megadott adatokat a Stoking Trade Kft. a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3.3. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre (cookie használata)
A Stoking Trade Kft. a hatékonyabb ügyfél kiszolgálás érdekében a Honlapra látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén kis adatcsomagot (ún. „cookie -kat”) helyez el. A cookie célja a személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése valamint a Honlap minél magasabb színvonalú működésének biztosítása. A cookie-kat a Honlapra látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását megtiltsa.
A cookie-k alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljeskörű.
A cookiek által tárolt információkat a Stoking Trade Kft. sohasem használja fel a Honlapra látogató személyes azonosítására.

A Honlapon az alábbi cookie-k kerülnek alkalmazásra:
Session cookie (SESSIONID) – Célja: a Honlap egyes, felhasználói munkamenethez kapcsolódó funkcióinak támogatása.
Google Analytics cookie-k (_ga kezdetűek) – Céljuk: névtelen, aggregált információkat nyújtanak az látogató tevékenységéről a Honlapon.
A Honlapon remarketing kódokkal követi nyomon a Stoking Trade Kft. az egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthasson ezen oldalak látogatóinak.

4. Az adatkezelés célja

Stoking Trade Kft. Talizmánkert lakópark és más, hasonló jellegű projectkeinek vonatkozásában e-mailben és/vagy telefonon az Érdeklődő részére ajánlatok nyújtása, a projekt és későbbi projectek valamint az, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, termékek Érdeklődővel való megismertetése hírlevél küldésével, illetve ajánlat megküldésével e-mailen és/vagy telefonon, statisztikai célú adatkezelés és piaci elemzések elkészítése a szolgáltatás optimalizálás érdekében.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az ajánlatkérés elküldésének illetve a 3.1. pontban rögzített adatkör esetében az adatok Érdeklődő általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlatkérés elküldésétől számított 3 évig tart. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható.

7. A honlap üzemeltetője

A Honlapot a Stoking Trade Kft. (székhely: 3355 Kápolna, Szabadság tér 2, cégjegyzékszáma: 10-09-021125 üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. Az Érdeklődő által megadott személyes adatokat a Stoking Trade Kft. harmadik személynek csak kifejezett törvényi előírás alapján továbbítja.

8. Az Érdeklődő jogai

Az Érdeklődő bármikor jogosult kérelmezni a Stoking Trade Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.
Az Érintett jogosult arra, hogy a Stoking Trade Kft. részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.
Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.
A Stoking Trade Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

9. Jogorvoslat

Az Érdeklődő bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Stoking Trade Kft.-t az adatkezeles@stokingtrade.hu email címen vagy a +36 36 596 032 telefonszámon.
A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu